Make your own free website on Tripod.com

แนวทางการบริหารโรงเรียนเพื่อให้การบริหารโรงเรียนสนองกับการปฏิรูป

ระบบราชการและให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงพอใจมากที่สุด ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ขอบข่ายภารกิจการบริหารและจัดการโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
ตามภารกิจของโรงเรียนงานวิชาการเป็นภารกิจหลักและมีงานอื่นๆสนับสนุนงานวิชาการทางโรงเรียนจึงมีภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้อง ความต้องการของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประสานความร่วมมือกับครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ จัดการศึกษา ภารกิจด้านวิชาการ ประกอบด้วย


1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 การวัดผล ประเมินผลเทียบโอนการเรียน
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.7 การนิเทศการศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันศึกษาอื่น
1.11 กรส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

2. การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานขอบข่ายการบริหารงบประมาณประกอบด้วย


2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ
(1) การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
(2) การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
(3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2.2 การจัดสรรงบประมาณ
(1) การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
(2) กรเบิกจ่ายอนุมัติงบประมาณ
(3) การโอนเงินงบประมาณ
2.3 การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
(1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
(2) การระดับทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา


2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(1) การจัดการทรัพยากร
(2) การระดมทรัพยากร
(3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์
(4) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(5) กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
2.5 การบริหารการเงิน
(1) การเบิกเงินจากคลัง
(2) การรับเงิน
(3) การเก็บรักษาเงิน
(4) การจ่ายเงิน
(5) การนำส่งเงิน
(6) การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี
2.6 การบริหารบัญชี
(1) การจัดทำบัญชีการเงิน
(2) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณทางการเงิน
(3) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
(1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
(2) การจัดหาพัสดุ
(3) การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

3. การบริหารงานบุคคล
การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ

มีขวัญกำลังใจ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขอบข่ายภารกิจการบริหารบุคคล ประกอบด้วย


3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.4 วินัยและการรักษาวินัย
3.5 การออกจากราชการ


4. การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปเป็นงานเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบข่ายภารกิจ การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

4.1 การดำเนินงานธุรการ
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายองค์กร
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ บริหารทั่วไป
4.8 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.9 การทำสำมะโนผู้เรียน
4.10 การรับนักเรียน
4.11 การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.13 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
4.14 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
4.17 การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร
4.18 งานบริการสาธารณะ
4.19 งานที่ไม่ระบุไว้ในงานอื่น

 

<<<กลับไปหน้าแรก