Make your own free website on Tripod.com
ประวัติโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2482 โดยมีนายผัน เจิ่งฤทธิ์ ราษฎรหมู่ที่ 11 เป็นผู้ยกโรงนาให้เป็นที่เรียน ตั้งชื่อว่า
" โรงเรียนท่าโขลง 5 " มีนายเพิ่ม ไวยศิลา เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
พ.ศ. 2488 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนคลองสองสาม
พ.ศ. 2490 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
ซึ่งตรงกับสมัยที่ นายทวี จามรมาน เป็นครูใหญ่ โดยเหตุที่ นายทิม สังข์อ่ำ เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์
ยกโรงนาให้เป็นอาคารเรียน ส่วนที่ดินที่ตั้งโรงเรียนได้อาศัยที่ดินกองมรดกของ

หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2535 โรงเรียนขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากกองมรดกเป็นของทางราชการ จำนวน 6 ไร่ แต่ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนเพียง 4 ไร่เศษ ส่วนที่เหลือ เป็นถนนผ่านหน้าโรงเรียน ปัจจุบัน ดำเนินการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง

ปัจจุบันเปิดสอน

16 ห้องเรียน ผู้บริหาร 1 คน มีครูผู้สอน 11 คน นักการภารโรง 1 คน
มีนายวินัย ฐิตะสุต เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

<<< กลับไปหน้าแรก