Make your own free website on Tripod.com
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

ปรัชญาประจำโรงเรียน
ความรู้ คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
เขียว-ชมพู

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
o การพัฒนาทีมงาน
o จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
o จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
o การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชุมชน
o โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

นโยบายสร้างคุณภาพของโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
ระดับก่อนประถมศึกษา

ทางโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาให้มีความพร้อมทุกด้าน ให้สอคล้องกับวุฒิภาวะของนักเรียนเพื่อจะได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนมุ่งมั่นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


เป้าหมายการจัดการศึกษา
1. นักเรียนทุกคนมีทักษะ ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
2. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเองและสังคม รวมทั้งมีจิตใต้สำนึก ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. นักเรียนอยู่ในสถานที่ - สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ชุมชนยอมรับและต้องการ

<<<กลับไปหน้าแรก